Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Het Mysterie van Onderwijs wil uitdrukkelijk NIET Mysterieus zijn over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring geven we je duidelijke informatie over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. 

Het Mysterie van Onderwijs houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Mysterie van Onderwijs
  • verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden hieronder beschreven;
  • verwerkt je persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor je toestemming gaf, zoals voor het verkrijgen van de nieuwsbrief of omwille van een wettelijke grond, zoals voor onze leden;
  • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.
  • heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;
  • geeft geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf, zoals een Mystery Box opsturen.
  • is op de hoogte van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren. Het Mysterie van Onderwijs zal dat duidelijk maken aan jou en aan verwerkers van gegevens waarmee we samenwerken.

Het Mysterie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:
Het Mysterie van Onderwijs
Dorpsstraat 1
3020 Winksele
mysterievanonderwijs@gmail.com
 
Waarom verwerkt het Mysterie van Onderwijs persoonsgegevens?

Het Mysterie van Onderwijs verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:
Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft
•Nieuwsbrieven, aankondigingen versturen.
•Materiaal dat we ontwikkelenden opsturen.
•Deelnemen aan evenementen.
•Een vraag beantwoorden via telefoon of e-mail.
•Reageren op artikels op de website van het Mysterie van Onderwijs.
 
Het cookies-monster
De website van het Mysterie van Onderwijs gebruikt geen cookies.
 
Persoonsgegevens bezorgen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kan Klasse aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Wij maken enkel gebruik van een derde partij voor onze nieuwsbrieven, ons mailprogramma en onze websitebouwer.
Het Mysterie van Onderwijs geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maakt het Mysterie van Onderwijs de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Als we gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).
 
Bewaartermijn
Het Mysterie van Onderwijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat het Mysterie van Onderwijs persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik.
 
Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je kan altijd vragen om de gegevens die Mysterie van Onderwijs over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht bij mysterievanonderwijs@gmail.com. Om misbruik te voorkomen, kan Het Mysterie van Onderwijs bij contact vragen om je te identificeren.
 
Wijziging privacy statement

Het Mysteirie van Onderwijs kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.Viewed 1,548 times